Bir Danışmandan Neler Beklenebilir?

İstatistiksel danışmanlık hizmetinden sağlanacak yarar,

 • Araştırma sorununa çözüm getirecek yanıtları,
 • Aranan sorular belirlendikten sonraki aşamalardan

hangisinde istatistikçiye başvurulduğuna bağlıdır.

Araştırma tasarımını kendiniz yaptıktan sonra danışmanlık hizmetini,

a) Veri derleme aşamasından önce alırsanız :

 • Çalışmanın amaçlanan hedeflere ulaşması için seçilen yöntemin uygunluğu,
 • Eldeki kaynakların etkin kullanımına,
 • Projenizi çökertecek tehditlere,
 • Çözümleme aşamasında kolaylık sağlayacak verilerin sayısallaştırılması, kodlanması ve saklanmasında etkin veri yönetimine

İlişkin konularda danışmandan bilgi ve öneri alabilirsiniz.

b) Veriler derlendikten sonra alırsanız :

 • Veri çözümleme yönteminin seçimine ve uygulanmasına,
 • Araştırma sorularınızın yanıtlanmasında istatistiksel geçerliği olan yollara;
 • Kayıp, olağan dışı, ve aykırı gözlemler gibi araştırmanın geçerliğini tehdit eden durumlara,
 • Verilerden çıkarılabilecek her türlü bilgiye

İlişkin konularda danışmandan bilgi ve öneri alabilirsiniz.

c) Veriler çözümlendikten sonra alırsanız :

 • Bulguların hatalı ya da eksik ifade edilip edilmediğine,
 • Araştırmadan çıkarılan sonuçların çözümleme sonuçlarıyla uyumlu olup olmadığına,
 • Verilerin tanımlanmasının ve gösteriminin yeterli olup olmadığına,
 • Araştırma sonuçlarının uygun bir dille aktarılıp aktarılamayacağına,
 • Daha yeterli modellerle verilerin yeniden çözümlenip çözümlenemeyeceğine

İlişkin konularda danışmandan bilgi ve öneri alabilirsiniz.